Adatkezelési feltételek


A felhasználó (a továbbiakban:Felhasználó) a Felhasználási Feltételek elfogadásával és a www.fogaszatikupon.hu weboldalon (a továbbiakban:Weboldal) történő regisztrációjával vagy a Weboldal regisztráció nélküli használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, a Med-prompt dent Kft. (székhelye: 1066 Budapest Teréz krt.4.I.5. ; a továbbiakban:Üzemeltető) a regisztráció, a Weboldal használata során a Felhasználó által megadott személyes adatokat a mindenkori magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával kezelje, feldolgozza, illetve közvetlen üzletszerzés céljából felhasználja az alábbiak szerint.

1. Értelmező rendelkezések
1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, röntgen- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 1. Az Adatkezeléssel Érintett Adatok Köre

Üzemeltető a következő adatokat kezeli:

 1. a regisztráció, illetve a Weboldal használata során önként megadott személyes adatok (ld.: Felhasználási Feltételek 1.4. pontja);

 2. a Weboldalon keresztül lebonyolított pénzügyi műveletekre vonatkozó adatok;

 3. Felhasználó internetes szokásait rögzítő adatgyűjtők (cookie-k, naplófájlok). Amennyiben Felhasználó által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a Felhasználó a böngésző beállításaiban bármikor letilthatja a cookie-k használatát, illetve a böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor törölheti, amely nem érinti a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez való jogát.

 1. Az Adatkezelés Jogalapja

  1. Üzemeltető a Weboldal használata során tudomására jutott bármely személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infótörvény), valamint a GDPR/2016/679EU rendelkezései szerint kezel.

 2. Az Adatkezelés Célja, Adatfeldolgozás, az Adatok Továbbítása

  1. A Weboldalon történő regisztrációjával, illetve a fenti adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fenti adatait Üzemeltető a Weboldal üzemeltetése, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben tárolja, kezelje és felhasználja. Üzemeltető adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-69243, NAIH-69171.

  2. Üzemeltető nem ad át közvetlenül harmadik személyek részére Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve amennyiben ez a Felhasználó által igényelt szolgáltatás nyújtásához vagy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban szabályozott egyéb esetekben feltétlenül szükséges. Ennek megfelelően Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a személyes adatait a kuponok beváltásához szükséges mértékben átadja az érintett harmadik vállalkozások (a továbbiakban:Szolgáltatók), mint adatfeldolgozók részére.

  3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető jogosult a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat felfedni bírósági vagy más hatósági idézéssel, végzéssel, illetve egyéb bírósági vagy hatósági eljárással kapcsolatos megkeresések teljesítése végett, továbbá jogainak védelme és követeléseinek érvényesítése érdekében. Üzemeltető továbbá felfedheti a Felhasználó személyes adatait abban az esetben is, ha az megítélése szerint hozzájárul csalás vagy más, jogszabályba, illetve a Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütköző magatartás megelőzéséhez, felfedéséhez vagy megszűntetéséhez.

  4. Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait abból a célból is felhasználja, hogy a Felhasználó részére a Felhasználó által ehhez adott kifejezett hozzájárulás esetén az Üzemeltető, illetve a Szolgáltatók termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó hírleveleket küldjön. A leiratkozás részleteit az 5.3 pont tartalmazza.

 3. Az Adatkezelés Időtartama

  1. Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

  2. Regisztrációjával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációkor kötelezően megadandó adatainak (teljes név, születési dátum, nem, lakóhely, e-mail cím) kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja, a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat ezt követően nem veheti igénybe, és regisztrációját Üzemeltető megszüntetni kénytelen, ez azt is jelentheti adott esetben, hogy Felhasználó egyes kuponokat a későbbiekben nem fog tudni érvényesíteni. A Felhasználó a jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi továbbá azt is, hogy amennyiben egyéb személyes adatának törlését kéri az Üzemeltetőtől, ezt követően a törölt adat jellegétől függően a Weboldal bizonyos szolgáltatásait a továbbiakban nem veheti igénybe.

 4. Felhasználó Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai

  1. Személyes adatai kezeléséről Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet. Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. E tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az info@fogaszatikupon.hu e-mail címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) munkanapon belül, írásban válaszol.

  2. Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az info@fogaszatikupon.hu e-mail címen. Üzemeltető a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

  3. Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés Üzemeltető az info@fogaszatikupon.hu e-mail címén vagy postai úton Üzemeltető fent megjelölt székhelyére küldött levélben kérhető. Az érintett bármikor ingyenesen, részben vagy egészben a már megadott hozzájárulását indokolás nélkül visszavonhatja. Üzemeltető a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából, illetve felhívja a törlésre az adatfeldolgozót, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

A Felhasználó a direkt marketing hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja az info@fogaszatikupon.hu e-mail címen vagy 1066 Budapest, Teréz krt.4.I.5. postai címen, vagy az adott hírlevélben aLeiratkozásgombra kattintva. Ilyen esetben az Üzemeltető az érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisból és a továbbiakban részére hírlevelet nem küld.

 1. Az adatok módosításához vagy törléséhez Üzemeltető azonosítás céljából jogosult személyi azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást, illetve adattörlést.

 2. Felhasználó, aki úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) segítségét is. Az erre, valamint Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infótörvény tartalmazza.

 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető az alábbi esetekben előzetes hozzájárulásuk hiányában is köteles az adatainak törlésére:

 1. ha az adatok kezelése jogellenes;

 2. ha az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;

 3. ha az adatkezelés célja megszűnt;

 4. azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

 1. Adatbiztonság

  1. Üzemeltető megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Üzemeltető harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

  2. Üzemeltető megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalásokat Üzemeltető az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói és esetleges alvállalkozói részére is előírja.

  3. Üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Infótörvény rendelkezései értelmében különleges adatnak minősülő adatot helyezett el a Weboldalán, azt külön értesítés nélkül, haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli.

  4. Felhasználó tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az adatok védelme nem garantálható teljes mértékben az Interneten. Üzemeltető mindezek alapján nem felelős a fenti biztonsági erőfeszítések ellenére történő esetleges jogosulatlan hozzáférésért vagy adatmegismerésért, illetve az ezekből eredő károkért.


 

Budapest, 2018.május.23.