Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek
 
Üdvözöljük a www.fogaszatikupon.hu weboldalon ( továbbiakban: ”Weboldal”). Kérjük, hogy a Weboldal használata, a Weboldalon történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (a továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”) és az adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: ”Adatvédelmi nyilatkozat”).
A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Med-prompt dent Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt.4. ; a továbbiakban: ”Üzemeltető”). Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatást, bármikor módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.
A Weboldalon történő regisztrációval Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: ”Felhasználó”) elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.
A Weboldal egy olyan internetes felületet nyújt a Felhasználói számára, amelyen a Felhasználók a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint partnereink (a továbbiakban: ”Szolgáltató”) termékeire, illetve szolgáltatásaira felhasználható kupont (a továbbiakban: ”Kupon”) vásárolhatnak.

 1. Regisztráció a Weboldalra
  1. A Weboldalon a Kuponok vásárlása és felhasználása előtt regisztráció szükséges.
  2. Felhasználóként regisztrálni vagy a Weblapon vásárolni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult.
  3. Weboldalon történő regisztráció folyamata: A Felhasználó a Weboldalon megadja a teljes nevét (családi név és keresztnév), működő és valós e-mail címét, a Weboldal használatához szükséges jelszavát. A regisztáció véglegesítése után azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.
  4. Felhasználó a regisztrációval elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot, amely az érvényes regisztráció feltétele.
  5. A Weboldalon bármilyen módon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.
  6. Üzemeltető nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy kizárólag a Felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címéhez tartozó jelszó titkos maradjon. Üzemeltető semmilyen esetben sem vállal felelősséget olyan kárért, amely a jelszó elvesztéséből vagy az ezzel történő visszaélésből ered. Amennyiben Felhasználó tudomására jut, vagy gyanítja, hogy illetéktelen személy hozzáférhetett a jelszavához, Felhasználó köteles erről Üzemeltetőt azonnal tájékoztatni, és ebben az esetben Üzemeltető a korábbi jelszót azonnal letiltja, és Felhasználó új jelszót választhat.
  7. Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel minden olyan magatartásért, amely a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó használatával történik a Weboldalon, tekintet nélkül arra, hogy ez a magatartás Felhasználó, meghatalmazottja vagy más által, illetve, hogy Felhasználó tudtával, illetve engedélyével vagy ezek nélkül történő használattal áll összefüggésben.
 2. Weboldalon Értékesített Kuponok
  1. A Kupont a Felhasználó a Kuponon feltüntetett termékre vagy szolgáltatásra válthatja be a Kuponon feltüntetett Szolgáltatónál. A Kupon a rajta feltüntetett árkedvezményre jogosít.
  2. Adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó Kupon a Weblapon feltüntetett ideig és korlátozott mennyiségben érhető el.
  3. A Kupon kizárólag a rajta megjelölt ideig használható fel.
  4. Üzemeltető a Felhasználó által megvásárolt Kupont a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi el annak kifizetése után. A Kupont Felhasználónak kell kinyomtatnia.
  5. A Kuponok pénzre nem válthatók át, és – a 7.1. pontban rögzített elállás kivételével – részben sem válthatóak vissza.
  6. A Kuponok más akciókkal, kedvezményekkel nem vonhatóak össze.
  7. Üzemeltető jogosult a Kuponok értékesítésének előzetes figyelmeztetés nélküli korlátozására vagy megszüntetésére. Ez a már megvásárolt Kuponok érvényességét nem érinti.
  8. Felhasználó a Kuponok ellenértékét kizárólag a Weblapon feltüntetett típusú bankkártyákkal, valamint banki átutalással egyenlítheti ki. Átutalás esetében a közlemény rovatban a megrendelés feladásakor kapott kódot kell feltüntetni, e nélkül a megrendelés érvénytelen. Átutalás esetében az ellenértéknek legfeljebb 10 (tíz) naptári napon belül beazonosítható módon meg kell érkeznie az Üzemeltető számlájára, ellenkező esetben a vásárlás érvényét veszti.
  9. A számlát a Szolgáltató állítja ki. A feltüntetett, Felhasználó által fizetendő ellenértékek az esetleges ÁFÁ-t tartalmazzák.
 3. Felhasználói nyilatkozatok
  1. Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy
 1. Felhasználó a 18. életévét betöltött, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem álló, valamint érvényes jognyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkező természetes személy;
 2. a regisztráció során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adatokban, a Weboldal szolgáltatásainak akadálymentes igénybe vétele érdekében Felhasználó köteles ezeket a Weboldal regisztrációs felületén módosítani, és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a regisztráció teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak;
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevétele a saját kizárólagos kockázatára, illetve felelősségére történhet. Üzemeltető, illetve annak partnerei, valamint megbízásából eljáró egyéb személyek nem vállalnak semmilyen felelősséget a Weboldalra történő belépés, illetve annak vagy az azon található anyagok használata következtében előálló jogi következmények tekintetében;
 4. Felhasználó nem adhatja ki magát más létező vagy nem létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt a Weboldalon, meghatalmazással sem. Üzemeltető ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Felhasználó felel;
 5. az Üzemeltetőnek nem áll módjában, így nem is fogja vizsgálni a regisztráció során, illetve a Weboldal használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét;
 6. Felhasználó megfelelő tájékoztatás birtokában, önként hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az általa megadott személyes adatokat gyűjtheti, kezelheti és az itt meghatározott célra felhasználhatja;
 7. Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Weboldalra, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Weboldalhoz kapcsolódik;
 8. Felhasználó a Felhasználási Feltételek valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. A Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének megsértése a Weboldalról való kizárást vonhat maga után;
 9. a Weblapot a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső céllal veszi igénybe, azaz a Felhasználó a jogszabályok értelmében fogyasztó.
 1. Szellemi tulajdonjog
  1. A Weboldal teljes tartalmán, így különösen a Weboldalon szereplő valamennyi szöveges, képi és egyéb tartalmakon, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi tulajdonjog, különösen, de nem kizárólagosan a domain-, szerzői és védjegyjogok, valamint know-how kizárólagos jogosultja a Üzemeltető. Felhasználó a Weboldal használata során köteles tiszteletben tartani Üzemeltető, valamint bármely harmadik személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát.
  2. Tilos különösen a Weboldal bármely részét Üzemeltető, illetve a harmadik személy jogosult előzetes és kifejezett írásos hozzájárulása nélkül többszörözni, terjeszteni, illetve a nyilvánossághoz bármilyen technikai úton közvetíteni, vagy bármilyen módon kereskedelmi (haszonszerzési) célból felhasználni. Ennek megszegése a Felhasználóként történő regisztráció törlésén kívül egyéb jogi következményekkel is járhat.
 
 1. Felelősség
  1. Üzemeltető kizárólag a kedvezményre jogosító Kuponok reklámozását és értékesítését végzi Szolgáltató megbízása alapján Szolgáltató nevében és javára. A termékeket és szolgáltatásokat Üzemeltető értékesíti, a vonatkozó adásvételi vagy más szerződés kizárólag Felhasználó és Szolgáltató között jön létre. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni a Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak minőségét, mennyiségét, rendelkezésre állását, a vonatkozó ismertetőt, reklámanyagot, Szolgáltató teljesítőképességét vagy hajlandóságát. Üzemeltetőt a termékek és szolgáltatások tekintetében semmilyen kellékszavatossági, jótállási, kártérítési vagy más felelősség nem terheli, ezekért kizárólag az adott terméket értékesítő, vagy szolgáltatást nyújtó Szolgáltató felel, ezeket Felhasználó kizárólag közvetlenül az adott Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Üzemeltető nem felel a Szolgáltató teljesítésének elmaradásáért kivéve, ha az Üzemeltetőnek felróható okból következik be.
  2. Felhasználó teljes mértékben maga viseli a felelősséget, és valamennyi, a Weboldal, valamint az azon található bármilyen tartalom használatából eredő kockázatot. Üzemeltető semmiféle garanciát, illetve felelősséget nem vállal a Weboldalon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint igénynek, illetve elvárásnak való megfelelőségéért. Üzemeltető semmi esetre sem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Weboldalon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért.
  3. Üzemeltető megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.
  4. Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a személyi vagy dologi károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve a Weboldalon tárolt anyagok megsemmisülése következtében keletkeztek.
  5. Üzemeltető teljes felelőssége a Felhasználót ért károkért, veszteségekért – legyen az szerződésből eredő vagy szerződésen kívüli károkozás (így különösen, de nem kizárólagosan gondatlanul elkövetett károkozásért való felelősségét) – semmi esetben sem haladhatja meg a Felhasználó által – a kuponokért– Üzemeltetőnek fizetett összeget (amennyiben történt fizetés). Az ügyvédi költségeket semmilyen esetben sem kell megfizetni.
 2. Kártalanítás/Kártérítés
  1. Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy köteles kártalanítani, továbbá előzetesen és teljes mértékben mentesíteni az Üzemeltetőt, illetve kapcsolt vállalkozásait, valamint tisztségviselőit, vezetőit, munkavállalóit és ügynökeit minden olyan követeléssel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, kiadással, vagy tartozással, illetve költséggel (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi munkadíjakat is) szemben, amely  a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének megszegéséből; valamint harmadik személyek bármely jogának megsértéséből, különösen, de nem kizárólag harmadik személyek szerzői, és szellemi és egyéb tulajdonjogának, illetve személyes adatainak védelméhez fűződő jogának megsértéséből erednek. Az itt meghatározott kártalanítási/kártérítési kötelezettség a Felhasználási Feltételek hatályának megszűnését, illetve a Weboldal használatának befejezését követően is fennmarad.
 3. Elállási Jog
  1. Üzemeltető tájékoztatja Felhasználót, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a kuponok megvásárlásától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
  2. A Felhasználó az előző pont szerinti elállási jogát
 1. termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától;
 2. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, azaz a kupon megvásárlásának napjától
kezdődően gyakorolhatja.
 1. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Üzemeltető köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Felhasználót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető, illetve a Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az Üzemeltető a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az Üzemeltetőt terhelik.
 2. A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát
 3. szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a Felhasználó fogyasztó beleegyezésével megkezdték;
 4. olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
 5. olyan termék értékesítése esetében, amely a Felhasználó fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
 6. hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
 7. hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
 8. szerencsejáték-szerződés esetében;
 9. ha a kupont akár részben beváltotta.
 10. Az elállást Üzemeltető fent megjelölt székhelyére címzett ajánlott küldeményként vagy az info@fogaszatikupon.hu e-mail címre kell elküldeni. Üzemeltető Felhasználó panaszait ugyanezeken az elérhetőségeken fogadja.
 11. Az elállási jog további szabályait a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet határozza meg.
 1. Egyéb Rendelkezések
  1. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor módosítsa. A módosulás tényéről Üzemeltető e-mail útján fog tájékoztatást küldeni a regisztrált Felhasználóknak. Amennyiben Felhasználó a Weboldalt a Felhasználási Feltételek módosítása után is továbbhasználja, ez a módosítás elfogadását jelenti.
  2. Jelen Felhasználási Feltételek a Weblapon korlátozás nélkül hozzáférhetőek.
  3. Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy ne küldjön semmilyen bizalmas információt. Üzemeltető semmilyen megküldött információt nem kezel bizalmasan a személyes adatok kivételével, Üzemeltető bármely megküldött információt (ötlet, know-how, különböző technikák stb.) korlátozás nélkül felhasználhat.
  4. Az a tény, hogy bármely Szolgáltató, illetve annak terméke vagy szolgáltatás bármilyen formában megjelenik a Weboldalon, vagy elérhető általa, nem jelenti Üzemeltető elkötelezettségét vagy javaslatát annak irányában. Egyes oldalak belinkelése nem jelenti azt, hogy Üzemeltető elfogadja a belinkelt oldalak tartalmát, vagy hogy azokkal egyetért.
  5. Üzemeltető Felhasználó kérésére Felhasználó adatait törli a nyilvántartásából, ha azt a Weboldalon az ott megadott formában kéri.
  6. Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni. Jelen Felhasználási Feltételekből származó jogviták eldöntésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Felek a jelen Felhasználási Feltételekből eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, felek – értékhatártól függően – alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének.
  7. A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek többi rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát.
  8. Felhasználó és Üzemeltető kapcsolatára kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek vonatkoznak. A jelen Felhasználási Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást. A későbbi Felhasználási Feltételek a korábbit hatályon kívül helyezik.
  9. Amennyiben Üzemeltető nem érvényesíti a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.
 
Budapest, 2013.09.11